Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη του  2020Β χειμερινού εξαμήνου              είναι από 1/10/20

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι του Α΄εξαμήνου να προσέλθουν αύριο Πέμπτη 1/10/20 και ώρα 8.30 πμ

στο χώρο του ΔΙΕΚ    και  οι καταρτιζόμενοι του Γ΄εξαμήνου τη Δευτέρα 5/10/20  8.30 πμ.


Επισημαίνουμε ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη.

Ευχόμαστε καλή αρχή και καλή δύναμη για το νέο εξάμηνο κατάρτισης 2020Β.
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ  Δ.Ι.Ε.Κ . ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Λόγω μη δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στην μοριοδότηση δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

A/A

MOΡΙA

AΡIΘMOΣ   ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

1

32800

246

2

30900

263

3

30900

267

4

28500

256

5

27400

253

6

27300

262

7

26200

248

8

25700

247

9

21900

261

10

21500

251

11

21500

268

12

20800

270

13

20600

254

14

20300

250

15

17200

265

16

17200

271

17

16700

266

18

14800

260

19

13100

264

20

12000

252


Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ 7,8 της υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠ 55004/15/ 6-7-2016 ΚΥΑ,ΦΕΚ 2049/ΤΕΥΧ. Β/6-7-2016 (τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων δικαίωμα, υποβολής τυχόν ενστάσεων έχει κάθε υποψήφιος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων)

ΣΗΜ: Η ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΥΧΟΝ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 22/9 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 24/9/20 ώρα 12μ.


 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ 

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1)      Γ6α/Γ.Π.51588/10.9.2020


 ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΟ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020Β  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΘΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ   Κ    Α ́ εξάμηνο ειδικότητας  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

           Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΙΕΚ

 

i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (δίνεται στην γραμματεια του ΙΕΚ).
ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. . [υποχρεωτικό]
vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία

viii Bεβαίωση ΑΜΚΑ. [υποχρεωτικό]

 

Δικαίωμα εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου,  ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.


  Oi  ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τηλ επικοινωνιας 2441351205

 e-mail:diek@1139.syzefxis.gov.gr

                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 


ANAKOINΩΣΗ

 

ΟΣΟΙ  ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ  ΑΡΧΙΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΣΑ:

·        ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

       ΚΑΙ  ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΘΑ     ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ)

·        ΝΑ  ΚΑΝΟΥΝ  ΑΙΤΗΣΗ ( ΕΝΤΥΠΟ  ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΕΚ) ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩΝΤΑΣ:       

         1) ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ         

                  2)   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΙΚΑ) .  

          3)   ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. 

           4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (ΠΟΥ ΘΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ)


                                           Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ

                                          ΖΑΧΑΡΑΚΗ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΟΙ ΒΕΚ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ.

Υ.Σ .ΟΣΟΙ ΕΧΟΥ ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΑ  ΤΟΥ ΙΕΚ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1)      ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  2881/  Τεύχος B’ /16.07.2020 Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, 32. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ ́ εξάμηνο κατατάξεις)  

2)      Την Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π.38396/10-7-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ  Α ́. 


3)     ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235/  Τεύχος B’ /04.08.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)ΤΑ ΔΙΕΚ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 αφού προηγούμενους επανεξεταστούν και επανεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα που αφορούν στην  λειτουργία τους.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΟ 2020Β  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΘΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ   ΤΟ   Γ ́ εξάμηνο ειδικότητας  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

 Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ(με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής).

 

Για τις κατατάξεις  γίνονται  δεκτές αιτήσεις  από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ́ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΑΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Για το Γ ́ εξάμηνο σπουδών, δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ       Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στην γραμματεία ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το υπ αρ 5954/14( ΦΕΚ 1807/Β/14  Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτο  Επαγγελματικής Κατάρτισης ) τα  ακόλουθα:

 

I. Σχετική αίτηση (δίνεται στη γραμματεία του Δ. ΙΕΚ).

ΙΙ. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών(απολυτήριο ή πτυχίο),  Πτυχίο- ΒΕΚ-Ατομικό Δελτίο, του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο. [υποχρεωτικό]

III. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο. [υποχρεωτικό]

IV. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. [υποχρεωτικό]

V.   Βεβαίωση ΑΜΚΑ [υποχρεωτικό]

VI. Bεβαίωση ΙΚΑ (Ημερομισθίων στο συγκεκριμένο επάγγελμα εάν υπάρχουν).

VII. Bεβαίωση AMA (Άμεσου Μητρώου Ασφαλισμένου εάν υπάρχει).

 

ΚΑΛΕΙ

 

  Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ από 1/9/2020 -15/9/2020, Δευτέρα έως  Παρασκευή και ώρες 8 π.μ – 2 μ.μ

 

 

 

 

                       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ