Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. 'Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας' του Γ. Ν. Καρδίτσας  

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972 (ΦΕΚ 1038/Β΄/3-6-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας Απόφαση του Υπουργού Υγείας» γνωστοποιείται:
    Για το Εκπαιδευτικό Έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του  Γ. Ν. Καρδίτσας,  υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν. Καρδίτσας από  9:00π.μ. έως 13:00 μ.μ.
     Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ. Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν. Καρδίτσας, Ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας,  η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου και το ΑΜΚΑ. [υποχρεωτικό]
2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Δ.Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
3.  Φωτοαντίγραφο  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.  Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
4.  Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. [απαραίτητο για επιπλέον μοριοδότηση]
5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. [απαραίτητο]
6.  Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, , απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Πληροφορίες: Δ.Ι.Ε.Κ.  Γ.Ν. Καρδίτσας, 
                            Τέρμα Ταυρωπού, Τ.Κ.:43100
                            Τηλ. Επικοινωνίας: 24413-51205 & 24413-51357