Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Τομεακό πρόγραμμα "Leonardo da Vinci,Δράση-Κινητικότητα"

     Η Δ/νση της σχολής, ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Καρδίτσας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει την έγκριση ,από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, της πρότασης που του υποβλήθηκε ,από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, για το τομεακό πρόγραμμα "Leonardo da Vinci, Δράση -Κινητικότητα".
    Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η αίτηση με κωδικό 2012-1-GR1-LEO01-10053 και τίτλο "Νοσηλευτική πρακτική σε σύγχρονες Μονάδες Υγείας" στο οποίο θα συμμετέχουν 20 μαθητές της Σχολής μας συνοδευόμενοι από 2 συνοδούς-εκπαιδευτικούς και το οποίο θα αφορά σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών στην Ιταλία.

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Δελτίο Τύπου

     Η Δ/νση της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 148096/Γ2/07 Υπουργική απόφαση "Εγγραφές μαθητών -τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) " ,
     Γνωστοποιεί στους μαθητές ότι όσοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν την ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία της Σχολής, στο Γ.Ν.Καρδίτσας ,Τέρμα Ταυρωπού, από 8.00πμ-13.00μμ, προσκομίζονταςτα παρακάτω δικαιολογιτικά εγγραφής:
    1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΤΕ.Λ, ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Α ή Β κύκλου ή ΑποδεικτικόΣπουδών ότι έχει προαχθεί στη Β τάξη του Α κύκλουΤΕΕ των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠ.Λ ή πιστοποιητικό σπουδών ότι έχει προαχθεί στη  Δ τάξη του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή στη Γ τάξη εσπερινού  ΤΕΛ ή επικυρωμένο τίτλο Απόλυσης για τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΕΠΑ.Λ ή ΓΕΛ ή ΤΕΛ ή Εν. Λύκειο ή ΛΕΝ ή ΕΠ.Λ.
    2.Αίτηση εγγραφής (από την γραμματεία της Σχολής).
    3.Πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος-η ή Αστυνομική ταυτότητα.
    4.Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή ,εφόσον αυτός είναι ανήλικος.
    5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο σχολείο.(από την γραμματεία της Σχολής).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1-6-2012 έως 29-6-2012 και από 3-9-2012 έως 10-9-2012