Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Οι  εξετάσεις τελείωσαν επιτυχώς
 Σας  ανακοινώνουμε  ότι  το  ΔΙΕΚ  θα λειτουργεί κατά τους  θερινούς  μήνες  ημέρα Πέμπτη 8:30π.μ- 13:30μ.μ τις παρακάτω ημερομηνίες:
11 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2019
25 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2019
8 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2019
22 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2019

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018- 19 δόθηκαν  σε  41 καταρτιζόμενους  Β.Ε.Κ   και τους ευχόμαστε 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  και ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ!!!!

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟ ΙΕΚ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ    ΚΑΙ ΑΠΟ
 2 ΕΩΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ.


 ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΩΝ ΙΕΚ , & ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΚΑΝΟΥΝ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ ‘  ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ  ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ  ΑΣΕΠ (150 ΜΟΡΙΑ)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ANAKOΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΚ

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι οι ΒΕΚ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ
27/6 /19, 28/6/19 ΚΑΙ
 ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
11,25/7/19
8, 22/8/19
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  :ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ(2 τύπου ταυτότητας η έγχρωμες)   ΝΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ  γιατί είναι απαραίτητες για τις ΒΕΚ.

  Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΤΟΥ   ΙΕΚ


ΖΑΧΑΡΑΚΗ  ΧΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΙΕΚ

ΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-20  ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:      ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   &   ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

και προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στο 2019 Β΄ Εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 .

ΚΑΛΕΙ

    Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ τον Ιούλιο-Αύγουστο στις ημέρες της εφημερίας: 11/7/2019, 25/7/2019, 8/8/2019, 22/8/2019 και από την 2η μέχρι και 16η Σεπτεμβρίου 2019 τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως και την 14.00 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441351357.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ               ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΙΕΚ

i.      Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (δίνεται στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ).
ii.    Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό] 
iii.   Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
v.    Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
vi.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία  [υποχρεωτικό] 
vii.                Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Viii   Βεβαίωση   ΑΜΚΑ  [υποχρεωτικό] 

Δικαίωμα εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης έχουν  οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ. ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών της ιδίας ή συναφούς ειδικότητας.

Η επιλογή γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 της αριθμ. 5954/2014 απόφασης του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                             ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
                             ΤΗΛ.2441351357
                             ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                             BLOGGER Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΙΕΚ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ    ΖΑΧΑΡΑΚΗ