Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

ANAΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΩΣ 10/4/2020Κλειστά Πανεπιστήμια - Σχολές: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα ορίζει η νέα κοινή Υπουργική απόφαση που υπεγράφη στις 21/03/2020 για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.»
Όλα όσα ορίζει η νέα Απόφαση: - Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.  2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας. 4. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαμένουν σε εστίες της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις 10.4.2020.  - Την προσωρινή απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος από τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. - Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. H απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω ανήκουν σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των τελευταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. - Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου (ήτοι σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου ή με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου), με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο άρθρο της παρούσας. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, των υπολοίπων εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Παράλληλα, απαγορεύονται για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλες οι μετακινήσεις των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Οι απουσίες των μαθητών σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται, εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση του Σχολείου σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου όπου ευρίσκονται. Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στην περιοχή τοποθέτησής τους και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Πηγή: Foititikanea.gr


Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης έως τις 10 Απριλίου! 
Στην νέα κοινή Υπουργική απόφαση που υπεγράφη στις 21/03/2020 για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας», ορίζεται ρητά και η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η απόφαση ορίζει την παράταση της απαγόρευσης μέχρι και τις 10.4.2020. Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ειδικών ρυθμίσεων στους επιμέρους Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι.. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 113/12.3.2020 οδηγίες, οποιαδήποτε διεκπεραίωση εγγράφων σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Πηγή: Foititikanea.gr


Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.
Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη.
Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε με κάθε μέσο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Οργανισμού, όπως διαμορφώνονται και από τους περιορισμούς που θέτουν τα μέτρα αποφυγής της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.  
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να επιδεικνύετε τη δέουσα υπομονή για τυχόν δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, τις οποίες σπεύδουμε να θεραπεύουμε, και να μελετάτε προσεκτικά τον αναλυτικό Οδηγό Υποβολής, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.
Περαιτέρω, έως αύριο 17/03/2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού φυλλάδιο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά, 11:00 π.μ. - 2:00 μ.μ., στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2709164, 210 2709165 και 210 2709172 ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση exetaseisiek@eoppep.gr.
Με εκτίμηση,
Ιωάννα Λυτρίβη
Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΟΠΠΕΠ

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 11/03/2020, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα διαρκέσει έως τις 31/03/2020.
Παρακαλούμε θερμά να μελετήσετε προσεκτικά τον αναλυτικό Οδηγό Υποβολής, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.
Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμο από τις 13:00 μ.μ. και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά, 11:00 π.μ. - 2:00 μ.μ., στις τηλεφωνικές γραμμές 210.27.09.164, 210.27.09.165 και 210.27.09.172 καθώς και να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μήνυμα (https://eepikoinonia.eoppep.gr/welcome), επιλέγοντας την Κατηγορία: «ΔΠΠ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ιωάννα Λυτρίβη

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

ANAKOINΩΣΗ 11/3-25/3 ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

10-03-20 Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες. Το μέτρο αφορά σε σχολεία, πανεπιστήμια και λοιπές εκπαιδευτικές δομές που εποπτεύονται από το Υπ. Παιδείας, όπως ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ και φροντιστήρια.
Οι δομές αναστέλλουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (αλλά όχι και την εξ'αποστάσεως), καθώς και συναθροίσεις, όπως σε εστιατόρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια κλπ. Οι διοικητικές υπηρεσίες και οι εστίες στέγασης θα λειτουργούν κανονικά ενώ η έρευνα στα Πανεπιστήμια θα διενεργείται απρόσκοπτα.
Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες.
Μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 μέρες,
το ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν.Καρδίτσας θα παραμείνει κλειστό.
 Μετά το πέρας των 14 ημερών η διεύθυνση θα προβεί σε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας.

Η Διευθύντρια του ΙΕΚ

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Κορονοϊός

Τα «όπλα» που τον νικούν – Πώς θα προστατευτείτεΜέτρα προστασίας
     Η υγιεινή και το τακτικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι με χαρτοπετσέτα μίας χρήσης μετά από κάθε επαφή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς. Η χρήση αλκοολούχου διαλύματος επιτρέπεται εφόσον τα χέρια δεν είναι εμφανώς βρώμικα.                                                                                        Μέχρι στιγμής, η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος θεωρείται επαρκής για την θανάτωση του ιού και από τις μολυσμένες επιφάνειες.
Η χρήση μάσκας από τον ασθενή περιορίζει τη διασπορά της νόσου μόνο όταν συνδυάζεται με τη λήψη των υπόλοιπων προστατευτικών μέτρων. 
Οι οδηγίες χρήσης μάσκας συνιστάται σε άτομα που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με τον ιό ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης.
 Μάσκα οφείλει να φορά ο ασθενής όταν επισκέπτεται δομές υγείας για να λάβει υπηρεσίες υγείας προς αποφυγή διασποράς προς τους υπόλοιπους.
Συμπληρωματικά μέτρα, όπως η καλή και ισορροπημένη διατροφή, η αποφυγή του καπνίσματος, η διατήρηση ψυχικής ευεξίας, καθώς και η αποφυγή του πανικού και η ατομική ευθύνη αποτελούν «πανίσχυρα όπλα για την προάσπιση του οργανισμού από τον κοροναϊό».
«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συσσώρευση ήπιων σε συμπτωματολογία κρουσμάτων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας θα επιφέρει μεγαλύτερο συγχρωτισμό και συνθήκες συνωστισμού με καθυστέρηση του χρόνου αναμονής για εξέταση, άσκοπης ταλαιπωρίας και αύξησης πιθανοτήτων μετάδοσης του ιού».
H  Σταματούλα Τσικρικά, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Συντονίστρια λοιμώξεων Αναπνευστικού Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπογραμμίζει ότι «οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος από την ώρα μηδέν, προσπαθώντας να παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό με αυταπάρνηση και επιστημονική υπευθυνότητα, όχι μόνο στα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου ιού, αλλά και στους υπόλοιπους πάσχοντες όπως γινόταν μέχρι τώρα».
Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει η κ. Τσικρικά, οι ειδικοί επιστήμονες είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν αν σε κάποιο άτομο κρίνεται απαραίτητη η εξέταση για τον εργαστηριακό έλεγχο του νέου ιού.
Η εμφάνιση του νέου κορονοϊού είναι βέβαιο ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα θα τροποποιήσει τις ζωές όλων μας. Η εφαρμογή των πολιτειακών μέτρων που πιθανόν θα ληφθούν στο προσεχές μέλλον επαφίεται στην υπευθυνότητα και ατομική ευθύνη όλων μας. Όχι ηρωισμοί χωρίς ουσία γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτή την υγειονομική πρόκληση».Σεροτονίνη

Η σεροτονίνη αποτελεί το κλειδί για την ρύθμιση της διάθεσή σας αλλά και της πέψης.
Είναι γνωστή για την εξισορρόπηση των συναισθημάτων σας αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική λειτουργία της σεροτονίνης. 
Το κύριο δομικό στοιχείο της χημικής αυτής ουσίας είναι το πρωτεϊνικό αμινοξύ που ονομάζεται τρυπτοφάνη.
 Με την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν το εν λόγω συστατικό, όπως η γαλοπούλα, οι μπανάνες, τα αυγά, τα καρύδια και το τυρί, μέρος του απορροφάται στο αίμα και φτάνει στον εγκέφαλο, όπου μετατρέπεται σε σεροτονίνη. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της σεροτονίνης που χρειάζεται ο οργανισμός παράγεται στο λεπτό έντερο.
Δύο διαφορετικές «οδοί»…
Η σεροτονίνη λοιπόν, παράγεται τόσο στο λεπτό έντερο όσο και στον εγκέφαλο. Η σεροτονίνη όμως, του λεπτού εντέρου δεν μπορεί να διαπεράσει τον φραγμό του εγκεφάλου κι έτσι η σεροτονίνη που χρησιμοποιείται στον εγκέφαλο έχει παραχθεί ακριβώς εκεί. Αναλόγως της «θέσης» της λειτουργεί μάλιστα και διαφορετικά: Όταν παράγεται στον εγκέφαλο λειτουργεί ως νευροδιαβιβαστής, βοηθώντας τους νευρώνες να επικοινωνήσουν. Στον λεπτό έντερο δρα ως ορμόνη, συμβάλλοντας στην πέψη ενώ η εναπομείνασα, που εισχωρεί στην κυκλοφορία του αίματος, φαίνεται να επηρεάζει μια σειρά διαδικασιών.
Γιατί επηρεάζει την διάθεση;
Η γνωστότερη, ίσως λειτουργία της σεροτονίνης είναι η εξισορρόπηση της διάθεσης και των συναισθημάτων. Η σεροτονίνη, συγκεκριμένα, μας βοηθά να κατανοήσουμε τα συναισθήματα και τις προθέσεις του άλλου, όπως εάν κάποιος πρόκειται να μας «βλάψει» ή εάν έρχεται φιλικά. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της διάθεσής μας, επιτρέποντας την μετάβαση από το καθεστώς ηρεμίας σε περίοδο άγχους και αντίστροφα.
Όταν η σεροτονίνη δεν επιτελεί σωστά την λειτουργία της τότε ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ψυχικής υγείας, καθώς συνδέει τις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και τις άμυνές μας. Όταν αυτή δυσλειτουργήσει, ενδεχομένως να προκύψουν διαταραχές διάθεσης ή και άγχους. Πιθανότατα αυτή η δυσλειτουργία να οφείλεται στην ποσότητα της χημικής ουσίας που παράγεται στον εγκέφαλο, η οποία εξαρτάται αφενός από την διατροφή και αφετέρου από την λειτουργία των νευρώνων, που αποθηκεύουν και απελευθερώνουν την σεροτονίνη.
Αντιδράσεις του εντέρου
Η μεγαλύτερη ποσότητα σεροτονίνης εντοπίζεται στην γαστρεντερική οδό, όπου ρυθμίζει την λειτουργία όπως και την κινητικότητα του εντέρου. Η σεροτονίνη συγκεκριμένα, συμβάλλει στον έλεγχο των συσπάσεων και των εκκρίσεων του εντέρου ενώ μειώνει και την όρεξη μας κατά την διάρκεια του φαγητού. Η σεροτονίνη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο έντερο, εισέρχεται στο αίμα, όπου απορροφάται γρήγορα από τα αιμοπετάλια ενώ εντοπίζεται και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την σεροτονίνη;
Μπορείτε να συμβάλλετε στην εύρυθμη λειτουργία της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, κάνοντας απλά έναν χαλαρό περίπατο, αφού το ηλιακό φως θα μπορούσε να αποτελεί μέρος του μηχανισμού που βοηθά τον εγκέφαλο στην παραγωγή και απελευθέρωσή της. Ένας άλλος τρόπος που πιστεύεται ότι την ενισχύει είναι η φυσική άσκηση, όπως το χαλαρό τρέξιμο, οι αερόβιες ασκήσεις ή ακόμα και εκείνες που στοχεύουν στην μυϊκή ενδυνάμωση.