Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ


Αποτελέσματα επιτυχόντων στο Δ.ΙΕΚ Γ. Ν. Καρδίτσας

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
               
<< Έκδοση οριστικού πίνακα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων καταρτιζόμενων στο 2019 Β΄ εξάμηνο ,διδακτικού έτους 2019-20 στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για το Α’ εξάμηνο  ειδικότητας  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας .>>
Έχοντας υπόψη:
ü  Το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π. 55004/15 / 13-6-2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2049/Β/ 6- 7-2016) .
ü  Το υπ’αριθμ.298/17-9-2019 Πρακτικό επιτροπής μοριοδότησης για την επιλογή 30 καταρτιζόμενων στο Α΄ εξάμηνο.

 Επιλέχτηκαν  οι κάτωθι με αρ. πρωτ. αίτησης- επιλογής.
Η μοριοδότησή τους κατά φθίνουσα σειρά είναι η ακόλουθη:
Αποτελέσματα  επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων  (επιτυχόντων) Α’ ΕΞΑΜΗΝΟY   Δ.Ι.Ε.Κ.  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

A/A
ΑΡ.ΠΡΩΤ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ1
1
268/10-9-19
30500
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
2
258/5 -9-19
29400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
3
283/12-9-19
27800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
4
288/13-9-19
27800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
5
284/12-9-19
27600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
6
282/12-9-19
27000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
7
273/ 11-9-19
26600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
8
216/22-8-19
25900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
9
295/16-9-2019
25900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
10
218/22-8-19
25700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
11
199/25-7-19
24800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
12
275/11-9-19
24500
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
13
293/16-9-19
23280
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
14
203/25-7-19
22800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
15
237/4-9-19
22000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
16
276/11-9-19
22000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
17
294/16-9-19
21600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
18
274/11-9-19
20700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
19
277/11-9-19
20700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
20
204/25-7-19
20400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
21
211/8-8-19
20200
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
22
292/16-9-19
20000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
23
219/22-8-19
19800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
24
261/6-9-19
18400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
25
212/8-8-19
18000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
26
257/5-9-19
17600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
27
291/ 16-9-19
16360
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
28
297/ 16-9-19
16270
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
29
196/11-7-19
12900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
30
296/16-9-19
12100
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


                                                
 Όσοι έκαναν αίτηση επιλογής είναι επιτυχόντες και έχουν  δικαίωμα εγγραφής   έως την   Παρασκευή 20/09/2019
 Π
αρακαλούνται να προσέλθουν για να υποβάλλουν Αίτηση  -ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
 ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
 Την αίτηση οριστικοποίησης εγγραφής , την  παραλαμβάνουν από την γραμματεία του ΔΙΕΚ την συμπληρώνουν και  την καταθέτουν.


                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ
                                                   
                                                 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Μοριοδότησης καταρτιζομένων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                                                 17-9-2019
               Έχοντας υπόψη:
1)    Το άρθρο 4 παρ 7,8 της υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠ 55004/15/ 6-7-2016 ΚΥΑ,ΦΕΚ 2049/ΤΕΥΧ. Β/6-7-2016(τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων , δικαίωμα, υποβολής τυχόν  ενστάσεων έχει κάθε υποψήφιος εντός  τριών (3) εργάσιμων  ημερών από την ανακοίνωση των μορίων)
ΣΗΜ: Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 17/9  ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 19 /9/19 ώρα 10 π.μ. 
 Στην συνέχεια θα αναρτηθεί εκ νέου  ο πίνακας μοριοδότησης, εφόσον υπάρξουν ενστάσεις, την  ίδια  ημέρα στην ιστοσελίδα   και  στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δ. Ι.Ε.Κ.
2)      Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων που  προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθ. 5954 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1807/ τ.Β΄/ 2-7-2014)
3) Λόγω μη δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στην μοριοδότηση δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλου της αίτησης του υποψηφίου.
4) Το υπ αριθμ. 298/17-9-2019 Πρακτικό τριμελούς επιτροπής διαδικασίας επιλογής καταρτιζομένων.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.ΙΕΚ  Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ              
     Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ             
      ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ    EΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β   
      EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 
          Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
A/A
ΑΡ.ΠΡΩΤ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ1
1
268/10-9-19
30500
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
2
258/5 -9-19
29400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
3
283/12-9-19
27800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
4
288/13-9-19
27800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
5
284/12-9-19
27600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
6
282/12-9-19
27000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
7
273/ 11-9-19
26600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
8
216/22-8-19
25900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
9
295/16-9-2019
25900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
10
218/22-8-19
25700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
11
199/25-7-19
24800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
12
275/11-9-19
24500
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
13
293/16-9-19
23280
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
14
203/25-7-19
22800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
15
237/4-9-19
22000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
16
276/11-9-19
22000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
17
294/16-9-19
21600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
18
274/11-9-19
20700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
19
277/11-9-19
20700
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
20
204/25-7-19
20400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
21
211/8-8-19
20200
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
22
292/16-9-19
20000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
23
219/22-8-19
19800
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
24
261/6-9-19
18400
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
25
212/8-8-19
18000
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
26
257/5-9-19
17600
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
27
291/ 16-9-19
16360
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
28
297/16-9-19
16270
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
29
196/11-7-19
12900
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
30
296/16-9-19
12100
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.

ΖΑΧΑΡΑΚΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ